Política de privacitat

Introducció

El present text exposa informació sobre la política de privacitat que s'aplica a tota persona usuària que accedeixi o visiti mitjançant qualsevol dispositiu iogapriorat.com (d'ara endavant la web o aquesta web). Aquest és un text complementari a l'avís legal i altres textos legals sobre polítiques que puguin existir en aquesta web.

A través d'aquesta web no es demanen dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement i consentiment exprés, així com tampoc es comparteixen dades a tercers.

Responsable de les dades

En compliment amb la llei orgànica 15/199, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), s'informa que Julio César Guillen Fernández (d'ara endavant, el responsable) és el responsable del tractament de dades de caràcter personal, desades i gestionades en un o diversos fitxers automatitzats sota la tutela i propietat del responsable.

Finalitat de les dades

Les dades personals de les persones usuàries es fan servir per mantenir una relació informativa amb elles. Només en el cas que la persona usuària hagi expressat el seu consentiment, serviran també per fer-li arribar informació comercial sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès.

De cada persona usuària d'aquesta web poden desar-se automàticament dades relatives a la seva navegació, com per exemple l'adreça IP, l'inici de sessió, el sistema operatiu, el navegador, els temps d'ús o les preferències de visualització, amb propòsits estadístics i/o per facilitar la navegació d'aquestes persones.

Legitimació de les dades

El tractament de les dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part del responsable, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Conservació de les dades

Les dades personals de les persones usuàries es conservaran el temps necessari per fer possible les funcions o necessitats a què estaven destinades, mentre existeixi un interès mutu per mantenir aquesta relació entre la persona usuària i la web o els productes i serveis oferts pel responsable, o fins que caduquin els fitxers que les conserven.

Supressió de les dades

La supressió de les dades de caràcter personal, per petició expressa, caducitat o extinció de l'activitat, es durà a terme prenen les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva total destrucció.

Compartició a tercers

El responsable informa que no es comparteixen dades personals a terceres parts i que, en cas de compartir-se, es farà amb el consentiment exprés de la persona afectada. Seran excepcions les imposicions legals per part del Defensor del Poble, jutges i Tribunals.

Les dades relatives a la navegació de les persones usuàries d'aquesta web es desen i gestionen mitjançant eines informàtiques propietat del mateix responsable, evitant així compartir-les amb terceres parts.

Drets sobre les dades

Les persones usuàries podran, en qualsevol moment, exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i omissió), així com el dret a la portabilitat i l'oblit de les seves dades personals, demostrant la seva identitat i posant-se en contacte amb el responsable mitjançant el formulari web, via correu postal a C/Bosquet num. 30, 43730 Falset (Tarragona) o via correu electrònic a la direcció infoiogapriorat.com.

El responsable complirà amb les seves obligacions amb un marge de temps prudencial, per fer possible l'atenció als requeriments sol·licitats de manera ferma i efectiva. En cas de considerar que el tractament de les dades personals no s'ajusten a la normativa vigent, les persones usuàries poden adreçar-se a l'autoritat de control (AEPD) per presentar una reclamació.

Compromisos

Les persones usuàries es comprometen amb la veracitat i l'exactitud de les dades facilitades als camps dels formularis web, i declaren la seva conformitat de forma expressa, lliure i inequívoca marcant les caselles de verificació sense les quals no pot tramitar-se cap formulari. El responsable pressuposarà sempre que les persones usuàries compleixen aquest compromís.

Les persones usuàries d'aquesta web accepten l'aplicació d'aquesta política de privacitat, vigent en cada moment. Davant la impossibilitat d'informar o notificar de forma particular sobre nous canvis en aquesta política, les persones usuàries es comprometen a revisar-la abans de tornar a fer ús de la web, evitant aquest ús davant la disconformitat amb la política vigent en aquell moment.

El responsable, com a responsable de les dades personals, es compromet a posar els medis necessaris al seu abast, dins de les seves possibilitats, per garantir la confidencialitat de les dades i l'ús adequat d'aquestes, complint la normativa vigent GDPR, LOPD i concretament amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR i l'article 4 de la LOPD, pels quals les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, amb un ús adequat, pertinent i limitat a l'ús necessari i les finalitats per les quals es van recollir.

El responsable es compromet a implementar sistemes organitzatius, tècniques i recursos adequats i actualitzats per aplicar les mesures de seguretat establertes al GDPR i la LOPD, per tal de protegir els drets i llibertats de les persones usuàries sobre les seves dades.

Cookies

Trobeu tota la informació sobre cookies, què són, quins tipus hi ha, quines cookies es fan servir i com poden desactivar-se a la política de cookies, en aquesta mateixa web.

Ús de la IP

Una adreça IP és el número que el proveïdor del servei a internet que la persona usuària fa servir assigna al seu mòdem de manera fixa o dinàmica (amb la qual cosa el número pot anar variant). Aquest número no identifica per si mateix, necessàriament, a la persona usuària que es connecta.

El o els servidors on està allotjada aquesta web detecten, de manera automàtica, la adreça IP de cada accés, quedant aquest número registrat dins un fitxer amb l'activitat que ha fet, juntament amb la data, el temps i la informació web vinculada a cada interacció.

La informació es desa amb l'objectiu de detectar errors i obtenir informació estadística sobre les pàgines visitades, l'ordre de les visites, l'origen d'accés, etc.

Legislació i jurisdicció aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació d'aquesta política de privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb la privacitat i el tracte de dades de caràcter personal en aquesta web, serà la llei espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir, les persones usuàries accepten sotmetre's als jutjats i tribunals més propers al domicili del responsable.